Sözlü Bildiri ve Poster

II. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal GELECEĞİN TIBBI KONGRESİ

BİLDİRİ YAZIM VE GÖNDERME KURALLARI

4-6 MAYIS 2024

Son Özet Gönderim Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar

Tam Metin Gönderim Tarihi: 15 Haziram 2024 Cumartesi

* Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını tamamlaması ve kongre ücretini ödediğine dair dekontu sauttatkongre@gmail.com mail adresine göndermesi gerekmektedir.

BİLDİRİ METNİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak, özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, meta-analiz formatlarında kabul edilecektir.
 2. Bildirinin daha önce herhangi bir kongrede sunulmamış ve bir dergide yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Başvuru, bildiri özeti ile yapılmalıdır ve özet (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 300 kelimeyi geçmemelidir. Hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildirilerden tam metin talep edilecektir.
 4. Özetler Türkçe veya İngilizce yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir. Türkçe gönderilen bildiri metinleri için ek olarak İngilizce özet; İngilizce gönderilen bildiri metinleri için Türkçe özet gerekmektedir.
 5. Gönderilecek Yazılar, MS Word yazı programı ile tek sütunlu dik A4 kağıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, 1.5 satır aralığı ve (12) punto ile yazılmalıdır
 6. Bildirinin ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle, kalın yazılmalıdır.
 7. Yazarın adı başlığın altında, ortalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazarların isimlerinin başında akademik unvan kullanılmamalıdır. Sunumu yapacak ve iletişim kurulacak sorumlu yazar, isminden sonra (*) işareti ile belirtilmelidir. Yazarlar üst simge ile numaralandırılarak, hemen altında numaralara ait yazarların kurum, üniversite, Fakülte/Yüksekokul adı belirtilmelidir.
 8. Orijinal araştırmalarda giriş-amaç, materyal-yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Özette en az 3, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. Özet içinde atıf yapılmamalı ve figür/şekil kullanılmamalıdır.
 9. Metin içinde kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde açık halinin verilmesi gerekmektedir.
 10. Bildiri özetlerinin en geç 21 Nisan 2024 tarihine kadar kongre web sitesinde ilan edilecek olan link üzerinden online olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 11. Araştırmacıların bildiri özetlerinin değerlendirmesi yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, önceden belirlenmiş bir Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır. Değerlendirme Kurulunca, sözel veya poster sunumu olarak gönderilen çalışmaların sunum şekillerinde değişiklik yapılması talep edilebilir.
 12. Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının kongre sonunda kongre sayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Organizasyon Sekretaryası ve Bilimsel Komite sorumluluk üstlenmez.
 13. Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayımlanmayacaktır.
 14. Bildirilerin sunum tercihi (poster sunum veya sözlü sunum) belirtilmelidir.

 

 

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

 1. Hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiriler sözlü sunum olarak hazırlanacaktır. Sözlü sunum dili aktif katılımcının tercihine göre Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 2. Sözel olarak gerçekleşecek sunumlar 10 dakikayı aşmayacak şekildeplanlanmalıdırSunumun ardından jüri ile tartışma süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir.
 3. Sunumlar Power point (ppt) formatında hazırlanacak, ilk sayfasına başlık, yazar isimleri ve bağlı olduğu anabilim dalı/kurum bilgileri eklenecektir. Saüttat web sayfasında bulunan ‘saüttat’ ve ‘saü tıp’ logoları sunuma eklenebilir.
 4. Sunum fonunun beyaz ya da gri renkte olması tavsiye edilmektedir. Koyu renkli, desenli fonlar tercih edilmemelidir.
 5. Sunumlar orijinal olmalı, sonuna kaynakça eklenmeli, telif hakları ihlali içerecek medyalar sunumlarda yer almamalıdır.

POSTER KURALLARI

 1. Hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiriler poster sunum olarak hazırlanacaktır.
 2. Posterin dili aktif katılımcının tercihine göre Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 3. Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm, düşey ekseni 100 cm aşmayacak biçimde (‘portrait’ tipi poster olarak) hazırlanmalıdır.
 4. Kongre ve kurum logoları, posterin sağ ve sol üst köşesinde olmalıdır. Sağda SAUTTAT logosu solda yazarın çalıştığı kurumun logosu bulunacaktır.
 5. Hem Türkçe hem İngilizce posterde, poster sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik unvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir. Posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 6. Poster başlığı minimum 48 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır. (Örneğin: “Bölgemizdeki KOAH Hastalarında Spirometre Değerleri” şeklinde)
 7. Yazar adları ve çalıştıkları kurum/anabilim dalı minimum 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Adlar sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Yazarların isimlerinin başında akademik unvan kullanılmamalıdır (örn: Ahmet Genç). İletişim kurulacak sorumlu yazar, kendi isminden sonra (*) ile belirtilmelidir.
 8. Metin başlıkları 2 metre uzaktan okunabilecek şekilde minimum 24 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 9. Metin 2 metre uzaktan okunabilecek şekilde minimum 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
 10. Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Giriş / Introduction , Olgu Tanımlaması / Case Description, Tartışma / Discussion, Sonuç / Conclusion, Anahtar kelimeler / Keywords, Kaynakça / References” başlıkları yer almalıdır.
 11. Kaynakça bölümü içermelidir.
 12. Posterin içeriği sadece özet metninden oluşmamalıdır. Araştırmayı açıklayan ve destekleyen şekil, figür veya tablolara yer verilmeli; çalışma bildirisinde kullanılan sıraya göre numaralandırılarak alt başlıklarıyla belirtilmelidir.
 13. Posterler, Kongre fuaye alanında belirlenen yere, 1gün öncesinden asılmalıdır. Kongre poster sunum oturumunda, posteri sunan yazar, posterinin başında bekleyerek, katılımcılara sunum yapacaktır. Poster sunumları 3 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmalıdır. Sunumun ardından jüri ile tartışma süresi 2 dakika olarak belirlenmiştir.

**Bildirilerle ilgili sorularınız için iletişim adresi: sauttatkongre@gmail.com

Saüttat logosunu indirmek için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinin logosunu indirmek için tıklayınız.